30 มิถุนายน 2562 ระบบนิเวศสมบูรณ์ นกกระยางดำและ นกกระสาดำ อพยพหาแหล่งอาหาร ที่แม่สอด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/87704

ฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชุ่มฉ่ำ สร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติได้อย่างสมบรูณ์ในฤดูฝน ย้อนกลับไปในยุคไทยโบราณ บอกว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และมีกุ้งหอย-ปู-ปลา- อึ่งนา-กบนา เขียดนา สัตว์น้ำอื่นๆ ทั้งในนาข้าว ในห้วยหนองคลองบึง สระน้ำ ในช่วงฝนตก สร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติ บริเวณถนนจากเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ไปเชื่อมกับเขตบ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด ที่ 2 ข้างทาง มีการปลูกข้าว ทำนา ทำสวน ปลูกพืช ดอกไม้ ไม้ผล ฯลฯ ได้มีนกกระยางดำและนกกระสาดำ อพยพมาจากพื้นที่อื่นๆ นับ 1,000 ตัว ได้มาหาแหล่งอาหารกิน ความสมบรูณ์ของระบบนิเวศ การอพยพบินมาหาแหล่งอาหารของนกกระยางดำ นกกระสาคอดำ แสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงฤดูฝน นครแม่สอดคือเมืองน่าอยู่ และมีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดั้งเดิม คนไทยพื้นเมืองไทยพื้นบ้าน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว